This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Learn more

I understand

 

1. DOMENIUL DE APLICARE 

Aceste condiții generale de vânzare reglementează toate livrările de produse și servicii pentru supraveghere video (denumit în continuare "PRODUS") de marcă "SYAC-TB" de către Techboard SRL (denumit în continuare "SELLER"), cu excepția cazului în care sa convenit altfel între părți.

 

2. COMENZILE ȘI LIVRAREA PRODUSELOR - CARACTERISTICI ALE PRODUSELOR

 2.1 Comanda de achiziție de produse realizata de către client (denumit în continuare "Achizitor"), si acceptarea lor relativă va fi formalizată în conformitate cu una dintre următoarele proceduri:

a)  Formulare de comandă: CUMPĂRĂTORUL va plasa comanda prin intermediul formularului completat în mod corespunzător și semnat; VANZATORUL va comunica acceptarea prin formularul de confirmare corespunzătoare;

b)  Agent: comenzile de la CUMPARATOR pot fi trimise la vânzător de către agentul vânzătorului, chiar și în conformitate cu procedeul de mai sus. În acest caz, formularul de comandă trebuie să fie semnat de către CUMPARATOR.

 2.2  Indiferent de modul în care comenzile sunt plasate și acceptate, toate  sunt obligatorii pentru vânzător numai după acceptul explicit iar Vânzătorul va avea întotdeauna dreptul de a accepta sau de a respinge orice comanda.

 2.3 Vânzătorul va recapitula detaliile relevante  în confirmarea comenzii (caracteristici ale produselor, termenele de livrare și condițiile de plată, etc.). În cazul în care există discrepanțe între comanda de cumpărare plasata de cumpărător și confirmarea de comandă SELLER, aceasta din urmă va prevala.

 2.4 Produsele vor fi livrate de către sediile SELLER Ex-Works VÂNZĂTORILOR in Modena (Italia), via della Scienza nr. 50, în termenul și în conformitate cu ambalajul indicat sub confirmarea comenzii. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru orice pierdere sau deteriorare a produselor după livrarea acestora. (livrările parțiale sunt admise)

 2.5 Vânzătorul nu este răspunzător Cumparatorului în caz de întârziere de cel mult 10 zile (zece)  lucratoare de la livrarea produselor, indiferent de motivele întârzierii.

 2.6 Orice informație cu privire la caracteristicile tehnice și / sau specificațiile produselor conținute în pliante, liste de prețuri, cataloage și alte documente sunt obligatorii numai în măsura în care acestea sunt de acord în mod expres de către părți.

 2.7 Vânzătorul va avea dreptul de a nu efectua comanda de produse în cazul în care Cumpărătorul nu reușește să furnizeze datele, care sunt considerate a fi necesare pentru realizarea comenzii.

 2.8 Vanzatorul poate face orice modificare a produselor daca este necesara sau adecvata pentru producator și nu este obligat a da o notificare prealabila Cumparatorului.

 

3. PRETURI SI PLATA

3.1 Cu excepția cazului în care sa convenit altfel, prețurile produselor vor fi cele citate în confirmarea comenzii vânzătorului și sunt considerate prețurile Ex Works; orice suplimentare, ambalare sau alte costuri sunt suportate separat de către cumpărător.

3.2 CUMPARATORUL va plăti VANZATORUL, pentru produsele anterior livrării acestora sau în termenul așa cum poate fi indicat în confirmarea comenzii.

3.3 În cazul în care părțile au convenit plata produselor prin acreditiv documentar, CUMPARATORUL, cu excepția cazului în care sa convenit altfel, trebuie să ia măsurile necesare pentru a avea un credit documentar irevocabil, care urmează să fie emise în conformitate cu Camera Internațională de Comerț Paris - CPI forme vamale și bune practici pentru creditele documentare (Publicația nr 600.), notificată vânzătorului cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de data convenită de livrare; cu excepția cazului în care se convine altfel, creditul documentar se confirmă de o bancă italiană agreabil pentru vânzător și va fi plătit pentru vedere.

3.4 În plata evenimentului se datorează după livrarea produselor prin garanția bancară irevocabilă prima cerere, o astfel de garanție va trebui să fie:

 a) într-o formă acceptabilă Vânzătorului, iar Vânzătorul va avea dreptul de a solicita ca garanția respectă, și se supune, Camerei Internaționale de Comerț din Paris relevante - publicații ICC (inclusiv UCP600, ISP98, URDG758), oricare selectat în funcție de vânzător după aprobarea proiectului de garanție;

 b) confirmata de banca vânzătorului. O garanție acceptată în prealabil de către vânzător, dar nu a fost confirmata de către banca va trebui să fie re-emisa sau înlocuita.

3.5 In cazul in care CUMPARATORUL intarzie cu plata VANZATORUL nu este obligat sa isi execute obligatiile, pana la plata integral.

 

4. PĂSTRAREA TITLULUI

4.1 Vânzătorul reține titlul pe produsele livrate la cumpărător până la plata integrală.

4.2 În cazul încălcării obligațiilor CUMPARATORULUI prezentate în acest document, Vânzătorul are dreptul să anuleze imediat orice furnizare a produselor.

  

5. GARANȚIE

5.1 Produsele livrate trebuie să fie de producție standard, VANZATORUL nu mai trebuie să se conformeze oricăror cerințe speciale sau specificații; altele decât cele special convenite în scris. Același lucru se aplică în cazul materialelor de etichetare, ambalare, precum și orice elemente auxiliare. Este responsabilitatea cumpărătorului de a respecta cerințele legale sau de altă natură cu privire la produsele aplicabile în legătură cu vânzarea, utilizarea sau procesarea lor, inclusiv în materie de import și de siguranță.

5.2 Vânzătorul garantează Cumpărătorului faptul că produsele sunt lipsite de defecte de fabricație și sunt conforme pe deplin cu specificațiile tehnice furnizate de CUMPARATOR și convenite în mod expres, în scris, în funcție de VANZATOR.

5.3 Garanția acordată de VANZATOR are o durată dependentă de model / element și este specificata privind Catalogul valabil. Garanția va intra in vigoare începând cu data livrării produselor (Va fi data relevantă nota de livrare)  nu se acorda garanție în cazul in care:

a) produsele au fost falsificate, modificate sau alterate de către cumpărător sau terțe părți;

b) orice deteriorare sau defecțiune a produselor derivate de natura: abuz, neglijenta, fie de către cumpărător sau terțe părți;

c) orice altă cauză sau un eveniment mai presus de controlul vânzătorului și / sau pentru care vânzătorul nu poate fi responsabil, de ex.  produsele care au fost deteriorate după transferul  la cumpărător.

5.4 Orice drepturi de garanție sau pretenții ale CUMPARATORULUI vor fi  reținute și anulate, cu excepția cazului:

a) CUMPĂRĂTORUL notifică VANZATORUL,  în scris, cu privire la orice defecte ale produselor în termen de 10 (zece) zile de la data livrării acestora sau de la descoperirea defectelor, atunci când este vorba de defecte care nu pot fi detectate sau descoperite la livrare.

b) CUMPARATORUL are obligatia sa respecte instructiunile de utilizare a produsului pentru a nu pierde garantia;

c) CUMPĂRĂTORUL are obligatia de a returna produsul VANZATORULUI in cazul in care este defect.

5.5  În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea oricarui PRODUS pretins a fi defect, CUMPARATORUL va primi un feedback. VANZATORUL are dreptul de a examina și a confirma defectul reclamat sau neconformitatea. Vânzătorul are dreptul de a decide dacă să repare produsele în cauză sau să le înlocuiască cu altele comparabile din punct de vedere tehnic. O astfel de reparație sau înlocuire se efectuează în termen de 30 (treizeci) de zile de la data acceptării VANZATORULUI de a întoarce produsele menționate mai sus.

5.6 Vânzătorul va avea dreptul să retragă produse de pe piață, și se aplică următoarele:

a) toate comenzile de cumpărare în așteptare, acceptate sau nu de către vânzător, pentru produsele în cauză sunt reținute sau anulate, după cum se recomandă în funcție de vânzător;

b) CUMPĂRĂTORUL nu mai distribuie si nici comercializeaza produsele în cauză, deoarece nu va mai putea oferi Garantie;

c) campania de rechemare a produselor trebuie să fie supervizata de VANZATOR; iar CUMPARATORUL va coopera sub conducerea VANZATORULUI;

d) normele contractuale privind garanția rămân neschimbate, cu excepția aliniatului litera b).

5.7 În cazul în care orice manifestare sau revendicare pretinsa din răspunderea PRODUSULUI sau orice litigiu sau cerere de daune sau leziuni:

a) CUMPARATORUL va informa imediat și pe deplin vânzătorul în scris va furniza toate documentele și informațiile referitoare la acestea;

b) Vânzătorul va avea dreptul să-și păstreze dreptul exclusiv de acțiune în ceea ce privește creanța sau apariția; în cazul în care acest lucru este cerut de către vânzător, CUMPARATORUL va coopera cu VANZATORUL în conformitate cu direcțiile sale;

c) CUMPĂRĂTORUL nu eliberează orice declarații, său sa intre în orice compromis de decontare, sa nu dezvăluie orice informație care poate provoca, determina sau să implice răspunderea VANZATORULUI;

d) orice despăgubiri sau daune se plătesc de către vânzător la cumpărător numai sub rezerva Cumparatorului având mai întâi pe deplin respectate prevederile acestor condiții generale de vânzare.

5.8 Cu excepția cazului de fraudă a VANZATORULUI sau neglijență gravă; singurele căi de atac și / sau acțiunile cumpărătoare cu privire la livrările de produse trebuie să fie cele prevăzute în mod expres aici.

5.9 În nici un caz Vânzătorul nu este răspunzător Cumpărătorului pentru daunele indirecte, incidentale, speciale, punitive, exemplare, inclusiv, sau rambursarea pentru pierderea profiturilor sau a veniturilor.

 

6. INSTALARE

6.1 CUMPARATORUL va instala produsele la costul său, urmând strict instrucțiunile furnizate în manualul de utilizare al produselor.

 

7. MARCA

7.1 CUMPARATOR recunoaște și este de acord că vânzătorul este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor și care se referă la marca "SYAC-TB" (denumit în continuare "TRADEMARK"), și că aceste condiții generale de vânzare nu acordă, nici un drept de transfer, al marci cumparatorului.

7.2 Vânzătorul nu trebuie să utilizeze sau sa exploateze în orice mod TRADEMARK, prin intermediul unor materiale promotionale de orice tip (inclusiv site-uri de pe World Wide Web) sau în alt mod.

 

8. FORȚA MAJORĂ

8.1 Fiecare parte are dreptul de a deține sau de a anula executarea obligațiilor sale, în cazul în care, ca urmare a oricărui eveniment  în afara controlului său, sau care rezultă din astfel de lucruri, cu titlu de exemplu doar, grevă, boicot, blocare, foc, război sau război civil, revoltă, embargo, incapacitatea de a obține combustibil, energie, materii prime. Partea respectivă, dacă este posibil, să notifice prompt cealaltă parte cu privire la producerea evenimentului de forță majoră și să ofere consiliere cu privire la consecințele așteptate.

8.2 Partea care dorește să utilizeze prezenta clauză trebuie să comunice cu promptitudine în scris celeilalte părți apariția și sfârșitul unor astfel de circumstanțe de forță majoră.

8.3 În cazul în care suspendarea din cauza forței majore durează mai mult de 30 (treizeci) de zile lucrătoare, oricare dintre părți are dreptul de a rezilia contractul printr-un preaviz scris de 30 (treizeci) de zile.

 

9. INCETAREA CONTRACTULUI

9.1 Oricare dintre părți are dreptul de a rezilia imediat aceste condiții generale de vânzare, precum și orice contract de vânzare a produselor, în cazul în care una dintre parti a incalcat grav prezentul acord.

9.2 În special, Vânzătorul va avea dreptul de a rezilia aceste condiții generale de vânzare în următoarele cazuri:

a) în cazul Cumparatorului cand nu poate indeplini obligațiile sale de a plăti produse sau pentru a oferi o garanție bancară, astfel cum se prevede la art nr. 3;

b) în cazul in care Cumparatorul devine obiectul unei proceduri de insolvabilitate sau faliment sau al unei proceduri de lichidare, sau condițiile sale financiare indică în mod rezonabil că va deveni CUMPARATOR in insolventa.

 

10.APLICAREA LEGII  - JURISDICTIE COMPETENTĂ - INCOTERMS

10.1 Aceste condiții generale de vânzare și livrare de produse sunt reglementate de legea italiană. Convenția de la Viena privind vânzarea internațională de mărfuri se aplică în măsura în care dispozițiile sale nu intră în conflict cu aceste condiții generale de vânzare.

10.2 În scopul de a interpreta termenii de livrare sau orice alți termeni comerciali care pot fi utilizati de către părți, se face referire la Incoterms Camerei Internaționale de Comerț din Paris - ICC, astfel cum acestea sunt în vigoare  pentru fiecare livrare a produselor.

10.3 Curtea de Modena (Italia) are competența exclusivă, inclusiv acțiuni pentru a obține măsuri provizorii, precum și orice alte măsuri de precauție, asupra oricărui litigiu din care rezultă sau în legătură cu validitatea, interpretarea și îndeplinirea acestor condiții generale de vânzare și pentru fiecare livrare a produselor.

10.4 Fără a aduce atingere dispoziției de mai sus, Vânzătorul va avea dreptul de a introduce orice acțiune împotriva CUMPARATORULUI, inclusiv acțiuni pentru a obține măsuri provizorii, precum și orice alte măsuri de precauție, în fața instanței competente a locului în care cumpărătorul are locul său de afaceri.

 

11. DIVERSE

11.1 Aceste condiții generale de vânzare sunt singurul acord între părți pentru vânzarea produselor și poate fi modificat în mod exclusiv prin acordul scris al părților.

11.2 În cazul în care orice prevederi de aici sunt sau devin nule sau neaplicabile, în totalitate sau în parte, dispozițiile rămase vor rămâne în vigoare în întregime, iar părțile vor negocia cu bună credință și sunt de acord asupra unui amendament, care să asigure că efectele juridice și economice ale prevederilor invalide sau inaplicabile sunt păstrate în măsura posibilului.

11.3 Textul în limba engleză a acestor condiții generale de vânzare, indiferent de orice traducere în orice altă limbă, este singurul text autentic în scopul interpretării acestora.

11.4 Vânzătorul va avea dreptul sa aleaga de a imprima din nou aceste condiții generale de vânzare pe facturi sau alte documente referitoare la livrarea produselor.

11.5 În cazul în care Vânzătorul nu ia orice acțiune sau afirma vreun drept, orice drept sau privilegiu al VANZATORULUI este nul.